BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200504T090616Z DESCRIPTION:Трансляція вебінару відбудеться з а цим посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/ 19%3ameeting_NGU4YWMzZDUtMmU3NS00OWI4LWIzODgtZTc1ZjgxZjZhZGZj%40thread.v2/ 0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f6c8737-ed21-4ad1-9854-42f3fa8717ca%22%2c%22O id%22%3a%22ae729aea-9322-426e-9744-fb632627816b%22%2c%22IsBroadcastMeeting %22%3atrue%7d \n \nOnboarding будь-якого співробітник а – це початок нових відносин між цілим бізнесом та окремою людиною. Динаміка пр отікання цього процесу безпосередньо вп ливає на перше враження співробітника\, на розвиток майбутніх робочих стосунків і взаємозв’язок з життям компанії. \n \nЦ ифровий Onboarding – нова концепція в сфері н айму співробітників\, що не вимагає офла йн-зустрічей та постійних живих комунік ацій. Вона спрямована на підвищення ефек тивності взаємодії\, економію часу та ко штів\, збільшення задоволення від проход ження процедури та зміцнення міжособист існих відносин на рівні компанія-праців ник. \n \nЦифровий onboarding дозволяє:\n* Зменши ти час проведення співбесід та опрацюва ння CV\; \n* Спростити адаптацію співробітн ика та зробити її більш ефективною за до помогою автоматичних підказок\, автозбе режень документів та поетапно відлаштов аного порядку дій\;\n* Збільшити гнучкіст ь процедури та покращити рівень контрол ю завдяки протіканню усіх процесів в онл айн-режимі\;\n* Економити кошти\, мінімізу ючи ручну роботу та автоматизуючи рутин ні процеси\; \n* Покращити відносини між б ізнесом та співробітником\, приділяючи б ільше уваги персоналізованому підходу в комунікаціях.\n* З кожним днем концепція продовжує набирати популярності та стає дедалі актуальнішою\, прискорюючи темп свого розвитку у зв’язку з глобальним п ереходом компаній в remote-режим.\n \n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20200513T150000 DTSTAMP:20200504T090616Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20200513T140000 LAST-MODIFIED:20200504T090616Z LOCATION:Online Webinar PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=uk:Цифровий Onboarding: як наймати спі вробітників в режимі remote TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004029086A0C22D601000000000000000 0100000001556FFDBA164674EA9E3D1F8E32EDCE3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Трансляція веб інару відбудеться за цим посиланням: https:/ /teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU4YWMzZDUtMmU3NS00OWI4LW IzODgtZTc1ZjgxZjZhZGZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f6c8737-ed 21-4ad1-9854-42f3fa8717ca%22%2c%22Oid%22%3a%22ae729aea-9322-426e-9744-fb63 2627816b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 \ ;

Onboarding буд ь-якого співробітникаце початок нових відносин між цілим бізнесом та окремою людин ою. Динаміка протікання цього процесу безпосередн ьо впливає н а перше враж ення співробітника\, на розвиток майбутніх робочи х стосунків і взаємозв’язок з життям компанії. 

 \;

Цифровий Onboarding – нова концепція< /span> в сфері найм у співробітників\, що не вимагає офлайн-зустрічей та постійних живих комун ікацій. Вона спрямована на підвищення ефективност і взаємодії\, економію часу та коштів\, збільшення задоволення< /span> від проходж ення процедури та зміцнення міжособистісних відн осин на рівн і компанія-працівник. < o:p>

 \;

Цифровий onboarding дозволяє:

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR